";} /*9862ca27*/ ?>

Wykonawcy

Wiesław Galor
Kierownik projektu dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. nadzw. AM

Pracownik naukowo-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie. Od 2002 roku zatrudniony na stanowisku profesora w Akademii Morskiej w Szczecinie. Autor około 200 publikacji z zakresu bezpiecześńtwa nawigacji, inżynierii ruchu morskiego, projektowania systemów odbojowych, współautor 5 patentów i 94 sprawozdań (kierownik lub główny wykonawca) z prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach CPBR, zleceń Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej i zleceń przedsiębiorstw gospodarki morskiej.
Publikacje
Analizy

Anna Galor
dr inż. Anna Galor

Pracownik naukowo – badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie. W 2004 uzyskała stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność : ekonomika i organizacja transportu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2006-2008 Prezes PPU „Port Rybacki Gryf” sp. z o.o. W latach 2007-2010 przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Od 2003 roku trener i wykładowca w Centrum Doradztwa i Szkolenia DELVE. Od 2010 wykładowca w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomiczne w Szczecinie. Autorka wielu publikacji i prac naukowo-badawczych z zakresu gospodarki morskiej, transportu zintegrowanego i logistyki.
Wybrany dorobek

Bogusz Wiśnicki
dr inż. Bogusz Wiśnicki

Bogusz Wiśnicki urodził się 24.03.1970 roku w Szczecinie . W 1993 roku ukończył Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, specjalność transport morski. W czasie studiów odbył szereg praktyk morskich na statkach szkolnych i handlowych polskich oraz obcych armatorów. W 1995 roku ukończył Uzupełniające Studia Magisterskie na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską pt, „Wielokryterialna analiza lokalizacji międzynarodowego terminalu przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim” i otrzymał tytuł doktor ekonomii. Pracę napisał na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Innowacji w Transporcie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Chwesiuka.

W 1993 roku skorzystał z oferty władz uczelni i podjął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Eksploatacji Portów i Floty Wyższej Szkoły Morskiej. Pracę naukową w: Zakładzie Ładunkoznawstwa, Zakładzie Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa, a od 2005 roku w Zakładzie Technologii Transportu Zintegrowanego. Prowadzi szereg przedmiotów, m.in.: transport zintegrowany, technologię przeładunku, składowania i przewozów morskich oraz informatykę stosowaną. Bogusz Wiśnicki posiada w dorobku ponad czterdzieści publikacji z których najważniejszą uważa monografię pt. „Vademecum konteneryzacji” z 2006 roku.

dr kpt. ż.ś. Krzysztof  Woś
dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś

Pracownik naukowo-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie. W 2004 roku uzyskal stopien doktora nauk ekonomicznych w specjalnosci: polityka gospodarcza oraz ekonomika i organizacja transportu na Wydziale Zarzadzania i Ekonomiki Uslug Uniwersytetu Szczecinskiego. Autor lub wspólautor ponad 40 publikacji. Obecnie Dyrektor Urzedu Zeglugi Sródladowej w Szczecinie. Kierownik Zakladu Zeglugi Sródladowej i Gospodarki Wodnej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Publikacje

Zofia Jóźwiak
dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM

Pracownik  naukowo - dydaktyczny Akademii Morskiej w Szczecinie Autorka wielu publikacji z zakresu ładunkoznawstwa, technologii przewozu ładunków drogą morską, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego i bezpieczeństwa człowieka w morskim środowisku pracy (statki, porty). W roku 2004 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego za pracę na temat technicznych środków i technologii likwidacji negatywnych, technogennych wpływów morskich portów Polski na ekologię środowiska wodnego. Promotor 2-ch doktoratów oraz ponad 200 prac inżynierskich i magisterskich. W latach 1996 – 2002 - vice dyrektor Instytutu Eksploatacji Portów i Floty, WSM. Od roku 2005 kierownik Zakładu Technologii Transportu Zintegrowanego i Ochrony Środowiska. Od 2008 roku Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. W latach 2004-2010 zatrudniona na etacie profesora na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej/Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W latach 2003 – 2006 profesor wizytujący w Północno-Zachodnim Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu.
Publikacje

Anna Wolnowska
dr inż. Anna Wolnowska
Członek zespołu w okresie 1.07.2009 - 30.09.2010

Pracownik  naukowo - dydaktyczny Akademii Morskiej w Szczecinie. Autorka wielu publikacji poświęconych różnym aspektom projektowania obiegu informacji w procesach produkcyjnych, systemom zarządzania jakością, towaroznawstwa i branży TSL. W roku 2004 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dziedzinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 1997 r. auditor wewnętrzny systemu jakości w AM w Szczecinie oraz auditor systemów zintegrowanych. Konsultant wdrażania w/w systemów. W latach 1998-2003 jako pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Technologii Okrętów Politechniki Szczecińskiej realizowała prace badawcze w ramach PB KBN nr 9T12C 069 12 pn.: „Metodologia określania tolerancji wykonawczych w technologii budowy statków o uproszczonych kształtach kadłuba” oraz nt.: „Opracowanie technologii i budowy nowych statków ze szczególnym uwzględnieniem przyjaznych środowisku procesów budowy. Koncepcje przedsięwzięć chroniących środowisko przed zagrożeniami”, Eureka Projekt E! 2772-Task-IX-A2-ZTO-001. Od 2006 roku członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Oddział w Szczecinie, obecnie pełni funkcje sekretarza.


Publikacje