";} /*9862ca27*/ ?>

Regulacje prawne w transporcie drogowym

Transport ładunków nienormatywnych jest regulowany przez znaczną ilość aktów prawnych o mocy ustawy lub rozparządzenia ministra. Najważniejsze z nich to:

1)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (dział II - Ruch drogowy; rozdział 5: Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach; rozdział 4: Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym - art. 61 - 64, Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515);
2)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);
3)Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088);
4)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)
5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2660);
6)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu (Dz. U. Nr 170, poz. 1792);
7)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm.);
8)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż (Dz. U. Nr 110, poz. 1165).

Tak duża liczba dokumentów nie sprzyja prostocie i spójności prawa stanowiącego o działalności przewoźników, spedytorów i instytucji nadzorujących przewóz pojazdów nienormatywnych. Obecnie trwają prace nad nową ustawą zmieniającą Prawo o ruchu drogowym i inne ustawy w celu uporządkowania obecni panującego ładu prawnego w omawianym zakresie. Nowa ustawa jest na etapie konsultacji społecznych.